Categoriearchief: Belasting

8-stappenplan redding Euro en herindexering Europese beurzen

sqlconstraint

Open brief aan het IMF, ECB en de EU
IMF, ECB en EU
Mevrouw Lagarde
De heer Monti
De heer Van Rompuy

30 oktober 2012

Onderwerpen: “8-stappenplan redding Euro” en “herindexering Europese beurzen”

Geachte mevrouw Lagarde, geachte heer Monti en geachte heer Van Rompuy,

Nu het welzijn van veel burgers in Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Frankrijk onder het kritisch punt dreigt te zakken (zie column Over armoede en uitzichtsloze armoede van René Tissen, Business Universiteit Nyenrode), is het belangrijk dat er op korte termijn een oplossing komt voor deze burgers. De historie heeft namelijk geleerd, dat het omvallen van de pijler welzijn in een samenleving altijd resulteert in revolutie. Via de media hebben mij signalen bereikt, dat revolutie in deze landen ook nu weer aan de poort staat te rammelen. Regeringen van deze landen, ongeacht hun politieke signatuur, zien dit met lede ogen aan, maar staan met de rug tegen de muur.

Ik stel daarom voor, dat vóór 1 januari 2013, het “8-stappenplan redding Euro” (zie bijlage) dat ik voor database administrators van banken in deze landen heb opgesteld, wordt uitgevoerd. Na het uitvoeren van dit stappenplan zullen de burgers in deze landen voldoende financiële middelen hebben om in 2013 op een menswaardige wijze te kunnen leven. Uw organisaties kunnen zich op deze wijze profileren als Robin Hood. Een Robin Hood, die echter ook zorg draagt voor de welgestelde burger in de samenleving. Het stappenplan voorkomt namelijk ook dat er chaos op de financiële markten ontstaat als gevolg van revoluties. De beurskrach in 1929 heeft laten zien welke desastreuze gevolgen dit kan hebben voor samenlevingen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar mijn artikelen “Beurskrach 1929, mysterie ontrafeld?” in Technische & Kwantitatieve Analyse, “Huidige crisis, een wetmatigheid?“ in Hermes en “Actuele problematiek samenhangend met het ten einde lopen van derde industriële revolutie” in Civis Mundi. Civis Mundi stelt zich ten doel om een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband te bevorderen.

Tevens verzoek ik u mijn voorstel, om alle Europese beurzen in overleg met de beurseigenaren te herindexeren op 100 punten, te bestuderen. Voor meer achtergrondinformatie voor dit voorstel, verwijs ik u naar mijn laatste artikel “Obama brengt rust op aandelenmarkt”.

Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek over het onderwerp “8-stappenplan redding Euro” of het onderwerp “herindexering Europese beurzen” graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Wim Grommen

Bijlage

8-Stappenplan redding Euro

Database administrators van Europese banken kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de eurocrisis.
De volgende 8 stappen moeten zij op 31 december 2012 uitvoeren, om burgers in hun land die onder het bestaansminimum leven, weer in 2013 een menswaardig bestaan te geven.

  • Stap 1: Log in als tabeleigenaar van de tabel “lopende_rekening_burgers” op de productiedatabase
  • Stap 2: Disable alle triggers op de tabel “lopende_rekening_burgers”
  • Stap 3: Disable alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_burgers”
  • Stap 4: Voer het volgende update-statement uit op de tabel “lopende_rekening_burgers”:

Update lopende_rekening_burgers Set saldo = saldo + ecb_gift_aan_burger Where sofinummer in ( select sofinummer from burgers_belastingdienst where jaarinkomen < norm_jaarinkomen )
Er zal de komende 2 maanden overleg gevoerd worden tussen het IMF, ECB, EU en de regeringsleiders over de waarden van de variabelen ecb_gift_aan_burger en norm_jaarinkomen. De waarden van deze variabelen kunnen per land worden vastgesteld.

  • Stap 5: Maak deze wijziging definitief middels een commit
  • Stap 6: Enable weer alle check-constraints op de tabel “lopende_rekening_particulieren”
  • Stap 7: Enable weer alle triggers op de tabel “lopende_rekening_particulieren”
  • Stap 8: Log weer uit de productiedatabase

Mocht er geen goedkeuring komen voor dit stappenplan, dan kunnen database administrators hun eigen morele verantwoordelijkheid nemen.

Afhankelijk van hun Robin Hood-gevoel bepalen ze dan zelf, wie van hun landgenoten in aanmerking komen voor een gift en tevens hoe hoog deze zal zijn.

ChristenUnie moet gaan geloven in het basisinkomen

opunie.pngSchaf alle inkomsten- en vermogensbelastingen af (zowel voor particulieren als bedrijven), en vervang deze door een consumptiebelasting, waarbij elk huishouden een maandelijkse ‘teruggave’ krijgt ter hoogte van het bestaansminimum.
Deze passage komt uit een door Alex ten Cate ingezonden stuk op de site OpUnie, de christelijke opiniesite over politiek en maatschappij.

Zelf pleit ik al jaren voor dit systeem, maar wordt dan raar aangekeken. Gelukkig zijn er telkens weer meer mensen die dezelfde mening hebben. Ook zou het afschaffen van de rente een steentje kunnen bijdragen in het weer mensvriendelijk maken van de economie, die nu door banken en graaiers beheerst wordt.

In het stuk wordt een vergelijking gemaakt met de 5 punten die in het CU-verkiezingsprogramma genoemde criteria omtrent belastingen: hef belasting naar draagkracht, vereenvoudig het stelsel, stimuleer ondernemerschap, maak belastingheffing gezins- en familievriendelijk, stimuleer groene keuzes

Deze punten worden allemaal gehaald wanneer de CU gaat geloven in het voorstel van Alex en een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

hier het stuk, onderaan de links naar de originele bron (zolang die nog bestaan)

4.01.2011 | ALEX TEN CATE
Sinds het aantreden van het kabinet Rutte-1 heeft de ChristenUnie terecht de vinger gelegd bij het gebrek aan echte hervormingen. Bezuinigen is iets anders dan hervormen, en de financiële crisis is niet de enige crisis die bestreden moet worden. En naast het bestrijden van crises, moet het overheidsapparaat worden ingekrompen. Is er een manier om zo te hervormen, dat al deze doelen worden gehaald, of zullen we altijd moeten kiezen tussen bijvoorbeeld economie en milieu?

De oplossing kon wel eens even eenvoudig als doeltreffend zijn: schaf alle inkomsten- en vermogensbelastingen af (zowel voor particulieren als bedrijven), en vervang deze door een consumptiebelasting, waarbij elk huishouden een maandelijkse ‘teruggave’ krijgt ter hoogte van het bestaansminimum. In de VS is dit stelsel onder andere voorgesteld door de Republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee, en noemt men dit de Fair Tax. Uiteraard moet het voorstel worden omgeslagen naar de Nederlandse situatie, maar de uitgangspunten zijn solide en de voordelen legio. Het scoort bovendien goed op alle vijf in het CU-verkiezingsprogramma genoemde criteria omtrent belastingen:

Sociaal en toch stimulerend: Doordat de maandelijkse toelage voor elk huishouden geldt, hef je het verschil op tussen uitkeringen en bijstand, ‘koppel’ je automatisch uitkeringen aan lonen en ben je af van de mensonterende en kapitaalvernietigende praktijk van het moeten ‘opeten’ van je eigen huis als je in bijstand of pensioen komt (immers: ‘vermogen’ wordt niet meer belast). Tegelijkertijd loont de stap van niet-werken naar werken direct: wat je verdient is meteen extra, zonder dat je allerlei toeslagen en voordeeltjes verliest. Het systeem voldoet dus uitstekend op het criterium “sociaal” uit het verkiezingsprogramma, en stimuleert bovendien de arbeidsdeelname.

Groen: Consumptiebelasting stelt je in staat om tarieven te differentiëren op basis van ecologische footprint, ongewenst gedrag (roken, alcohol), rechtvaardigheid in de productieketen, enzovoort. Geen geld rondpompen met toeslagen en subsidieregelingen maar direct aftikken via de BTW: milieuonvriendelijke en/of oneerlijke producten zijn gewoon duurder in het schap, en grijze stroom is duurder dan groene. Het systeem stimuleert dus groene keuzes en daarmee (duurzaam) ondernemerschap, ook twee speerpunten uit het verkiezingsprogramma.

Goed voor gezinnen: Ons progressieve belastingstelsel is slecht voor kostwinnersgezinnen. Het CUverkiezingsprogramma serveert de vlaktaks af met het argument dat hier zogenaamd de “hogere inkomens” van zouden profiteren. Alleen: de definitie van wat een hoog inkomen is, oftewel wat “sterke schouders” zijn, wordt vervolgens gelegd op individueel niveau in plaats van op gezinsniveau, ondanks het uitgangspunt dat “zoveel mogelijk de feitelijke draagkracht per huishouden in aanmerking moet worden genomen.” Doordat dit laatste principe niet wordt doorgetrokken naar de inkomstenbelasting, promoot ook de CU de situatie dat je bij gelijk bruto gezinsinkomen netto veel minder te besteden hebt wanneer je kostwinnersgezin bent dan wanneer je tweeverdienersgezin bent. Dat is voor een gezinspartij niet uit te leggen.

De overdraagbare heffingskorting (‘aanrechtsubsidie’) compenseert dit bij lange na niet, en heeft qua acceptatie in de Kamer ook zijn langste tijd gehad. Zowel een consumptiebelasting als een vlaktaks zouden het probleem oplossen, en daarmee goed scoren op het criterium “gezinsvriendelijk”, wat het huidige verkiezingsprogramma wel pretendeert maar niet waarmaakt – met grote gevolgen voor de vele kostwinnersgezinnen in de achterban. Gezinnen die prima bereid zijn ‘zwaardere lasten’ te dragen wanneer hun schouders echt ‘sterker’ zijn, maar die nu worden geconfronteerd met een oneerlijke definitie van ‘sterke schouders’ waarin 1 x 60 via een wonderbare vermenigvuldiging meer is dan 2 x 30.

Een drastische versimpeling van het stelsel: Als laatste wordt door deze hervorming het stelsel zodanig versimpeld dat je ook ècht met veel minder ambtenaren toekunt. Ga maar na: geen nacontrole van aftrekposten, geen toeslagen, geen jacht op ‘zwart’-spaarders, geen rompslomp met ANBI-registraties, geen papierwinkel om recht op uitkering vast te stellen, geen hypotheekrenteaftrek, kortom geen Belastingdienst meer, behalve het deel dat nodig is om BTW te verrekenen en om de vaste teruggave uit te keren. Als dat geen vereenvoudiging van het stelsel is (vijfde criterium uit het verkiezingsprogramma), dan weet ik het niet meer.

Als laatste zal dit systeem Nederland helpen een volgende financiële crisis te voorkomen. Onze economie is ziek is zolang zij is gebouwd op schuld. Dat begint niet bij banken en bonussen, maar bij ons belastingstelsel. Banken en bedrijven opereren slechts binnen de gegeven kaders. De overheid kan die kaders versimpelen, vergroenen, verduurzamen en socialer maken, waarbij werken toch meer loont dan het vandaag doet. Ik zeg: het is tijd voor een eerlijk systeem, het is tijd voor een Fair Tax.

Stuk van Alex ten Cate: http://opunie.nl/opinie/groen-en-sociaal-schaf-de-inkomstenbelasting-af-2/
Site CU: http://www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal?faqShow_48318=2252#faqItem2252
HP/DeTijd: http://www.hpdetijd.nl/2011-01-06/schaf-inkomstenbelasting-af/