Het ware geheime woord van de Vrijmetselaars

vrijmetselaarHet ultime knippen en plakken vanaf http://pastebin.com/BVnppuRQ

Vrijmetselaars zijn dikwijls satanisch genoemd, welke blaam ze gemakkelijk weten te ontwijken. Hoewel hun gewone leden niet op de hoogte zijn met het doel van de organisatie, zijn er een aantal die het wel weten. Vrijmetselaars kunnen de beschuldiging, dat ze een satanische organisatie zijn, grotendeels teniet doen door de dekmantel van een filantropische instelling over zich heen te trekken. Maar wat is de kern van de overtuigingen van Vrijmetselaars? Dat is het geloof in een enkele architect van het universum. Men moet zich afvragen, of die architect Satan is, en tegelijkertijd in gedachten houden, dat er maar heel weinig zijn, die weten dat ze Satan vereren. Vrijmetelarij is gebaseerd op de legende van het bouwen van de Tempel van Salomon, van wie wordt gezegd dat hij 3.000 jaar geleden duizenden metselaars en steenhouwers in dienst had.

We kunnen om vele redenen de geschiedenis van de Vrijmetselarij niet gemakkelijk verifiëren. Sommige Attas [frontlinie Lichtwerker] hebben de Vrijmetselarij onderzocht, zowel vanbinnen door infiltratie als vanbuiten door onderzoek. Thomas Paine is een van de Attas, die deze taak vanbuiten op zich nam, terwijl andere Attas zoals Benjamin Franklin en Mark Twain de organisatie hebben geïnfiltreerd. Franklin heeft vele geheimen van de Vrijmetselarij aan Tomas Paine onthuld en voorzag hem van kopieën van diverse gegevens over een aantal loges. Franklin werd wegens zijn uitdrukkelijke kritiek geroyeerd door de Illuminati stichter en hogegraads Vrijmetselaar Adam Weisshaupt, die zijn tijdgenoot was en die legendarisch is wegens zijn slechte gedrag en kromme karakter. Weisshaupt was degene die naar zeggen de Nieuwe Wereld Orde heeft opgericht. Hij was echter meer een loopjongen voor de heersende elite en deed wat hem werd opgedragen.

Nadat hij de organisatie grondig had onderzocht, had Paine goed gezien dat de geschiedschrijvers van de Vrijmetselaars ofwel de feiten niet beschrijven, of ze kennen de feiten niet. Om de enorme corruptie van hun geschiedschrijvers aan te tonen, merkte Paine op dat volgens hun geschiedenis Pythagoras van 580 v. Chr. een vroege ingewijde was geweest van een voorloper van de broederschap van Vrijmetselaars. Volgens hun geschiedenis echter werd de gemeenschap in zijn geheel opgericht in de tijd dat de Tempel van Koning Salomon werd gebouwd en die was al meer dan 300 jaar gereed voordat Pythagoras werd geboren. Pythagoras is één van de Attas. De Vrijmetselaars beweren dus onterecht, dat hij een lid van hun organisatie was.

Wat de geschiedenis van de Vrijmetselaars ook vermeldt is, dat de beroemde Griekse wiskundige, Euclidius, zijn kennis doorgaf aan Hiram Abiff, de Meester Metselaar. Abiff was de belangrijkste stukadoor van de tempel, die werd gebouwd in de tiende eeuw vóór Christus. Euclidius werd meer dan 500 jaar na de bouw van de tempel geboren, waardoor het contact tussen de heren onmogelijk wordt. Of de geschiedenis met opzet werd vervalst is niet van belang, omdat de Vrijmetselaars vandaag de dag nog steeds misinformatie presenteren lang nadat verschrikkelijke fouten zijn blootgelegd.

Aangezien hun eigen geschiedenis zodanig is vervalst dat hij nauwelijks meer herkend wordt en aangezien hun geschiedschrijvers weigeren om haar te corrigeren, is deze discussie bedoeld om een poging te doen om een paar pertinente Masonische [van Vrijmetselaars] legenden uit te leggen en de werkelijke geschiedenis nader uit de doeken te doen. De lezer dient – wanneer hij nadenkt over Masonische zaken – altijd in beschouwing te nemen waarom de Vrijmetselaars over hun geschiedenis zouden willen liegen.

Volgens hun legende zijn de twee belangrijkste figuren Koning Salomon en Hiram, de Koning van Tyrus. Deze koningen kwamen bij elkaar en besloten een geweldige tempel te bouwen. Ze namen Hiram Abiff in dienst, een meestervakman met groot aanzien, om de tempel aan te kleden en te verfraaien.

Abiff werd volgens datgene wat aan kandidaten voor de derde graad van Vrijmetselaars werd gepresenteerd als gelijke van de twee koningen behandeld. Maar dit is de vraag, omdat er aanwijzingen zijn, dat alle metselaars en steenhouwers, die de tempel bouwden, als waardige en edele handelslieden werden beschouwd.

Volgens de Masonische legende hadden drie bandieten een samenzwering beraamd om vlak voor de oplevering van de tempel de geheimen van een Meester Metselaar aan Abiff te onttrekken. Ze waren niet in staat de geheimen met geweld te ontvreemden, maar hebben Abiff vermoord.

De bandieten verstopten het lichaam in de tempel, brachten het later weg en begroeven het. Toen Koning Salomon werd verteld dat Abiff zoek was, werd hij woedend en riep zijn manschappen bijeen, waarvan er drie ontbraken. Dit waren de bandieten. De koning liet de wegen en de havens blokkeren en zette een onderzoeksteam op de zaak. De drie bandieten werden uiteindelijk gevonden en naar Koning Salomon gebracht, waar ze de zaak opbiechtten. Salomon gaf opdracht om ieder van hen te laten executeren op een vreselijke manier met afschuwlijke folteringen en het afhakken van lichaamsdelen.

Daarna openden Koning Salomon en Koning Hiram zijn graf om te zoeken naar een lettergreep. Toen verder niets werd aangetroffen hebben ze Abiff uit zijn graf gehaald en hem volgens de traditie zo dicht mogelijk bij het Heiligste van het Heiligste van de tempel begraven.

Om de Masonische geschiedenis echter te kunnen interpreteren moeten een paar verborgen aspecten van de legende worden vermeld. Koning Salomon en Koning Hiram hadden ieder één lettergreep van een geheim codewoord gekregen. Abiff beschikte over de derde lettergreep. De twee koningen en Abiff waren van plan om het geheime Woord te gebruiken voor een ritueel in het Heiligste van het Heiligste na de voltooiing van de tempel. (Deze informatie is slechts beschikbaar aan een zeer kleine groep op het allerhoogste niveau van de hiërarchie van Vrijmetselaars.)

Dit is een heel duister verhaal – Salomon was een tiran en wilde de ALLEENHEERSCHAPPIJ over het Woord. Hij huurde drie bandieten in om de geheime lettergreep van Abiff te ontvreemden, die in de tempel was toen de bandieten hem benaderden. Eén van de bandieten vroeg de geheime lettergreep aan Abiff, die wist dat er iets helemaal mis was omdat alleen Salomon en Hiram op de hoogte waren, dat hij een geheime lettergreep had. Abiff kon hen om de tuin leiden door te onthullen dat Salomon hen had gestuurd, voordat hij er vandoor ging. De bandieten gingen hem achterna, namen hem gevangen en vermoordden hem. Daarna sleepten zij het lichaam weg en begroeven hem ver van de tempel. De bandieten rapporteerden het incident aan Salomon, die hen onmiddellijk liet executeren, zodat ze geen lid meer waren. De snelle executie van de bandieten was bedoeld om hen te straffen maar ook omdat het noodzakelijk was hen het zwijgen op te leggen.

Omdat de bandieten Abiff vermoordden voordat ze het geheim van hem in bezit hadden, raakte de lettergreep verloren. Bij de begravenis waren de twee koningen zeer ontsteld, omdat ze nu de gelegenheid misten om de kracht van de geheime code te gebruiken. Ze zworen dat ze op zekere dag het verloren woord zouden terugvinden. In de tussentijd gebruikten ze in plaats van het verloren woord een ander woord dat klinkt als “mor-bon-zi”. Volgens de Masonische geschiedenis is dit vervangende woord het Grote Masonische Woord. Men denkt, dat Salomon en Hiram hun twee delen van het geheime woord alleen aan zeer vertrouwelijke leden hebben doorgespeeld en dat deze leden het op hun beurt weer aan andere vertrouwelijke leden doorgaven. Tegenwoordig zijn de enkelingen, die over deze kennis beschikken, zeer hard bezig om te zoeken naar de verloren lettergreep, zodat ze het eigenlijke Woord met de drie ware lettergrepen kunnen uitspreken.

Aangezien mor-bon-zi slechts een vervangend woord is voor het geheime woord, wordt het tot vandaag de dag aan alle Metselaars gegeven. Mor-bon-zi wordt zeer zelden uitgesproken behalve bij inwijdingen en bij zeer bijzondere gelegenheden en dan wordt het ook nog gefluisterd. Het wachtwoord dat de Metselaars voor alledaagse zaken gebruiken is “tu-bal-cain”.

Er zijn door de jaren heen vele extra graden aan de Vrijmetselarij toegevoegd. Adam Weisshaupt bedacht een aantal “Franse” graden en ging naar Schotland om ze daar als echte Franse graden van Metselaars aan Schotse Vrijmetselaars te geven. Daarna bedacht hij “Schotse” graden en ging naar Frankrijk om de bogus [waardeloze] Schotse graden aan Franse Vrijmetselaars te geven als echte Schotse Vrijmetselaars graden.

Er moet worden vermeld, dat de huidige Vrijmetselaars van een hogere graad beweren dat ze het verloren Woord van God hebben teruggevonden. Dit woord wordt aan kandidaten voor het Heilige Koningsgewelf gegeven. Dat woord is “jah-bul-on”, waarvan wordt gedacht dat “jah” de Hebreeuwse god Yahweh is; “bul” zou de antieke Kanaäniete vruchtbaarheidsgod Baal of de Duivel zijn; “on” zou de Egyptische god van de onderwereld genaamd Osiris zijn.

Dit “woord van god” dat wordt voorgesteld als “jah-bul-on” is een andere Vrijmetselaars Weisshauptachtige truc om een paar kandidaten te laten denken, dat de zoektocht naar het woord is afgerond. Maar “jah-bul-on” is slechts een ander vervangend woord. De zoektocht naar het verloren Woord wordt in het geheim voortgezet.

Wie waren deze drie mensen in werkelijkheid? Waarom waren ze in het bezit van de geheime onderdelen van een geheim Woord? Heeft dat Woord werkelijk macht?

Koning Salomon, Koning Hiram en Abiff waren in het geheim occultisten. Ze probeerden deze informatie te verbergen en wilden degenen die op zoek waren naar occulte zaken zoveel mogelijk beperken en ontmoedigen. Een aanwijzing hiervoor treffen we aan in de huidige Bijbel in een boek dat wordt toegeschreven aan Salomon. Hij heeft niet het hele boek geschreven, maar hij heeft op dit vers plagiaat gepleegd:

Zeg tegen de wijsheid, U bent mijn zuster; en noem begrip uw verwante vrouw: Opdat zij u afhouden van de vreemde vrouw, van de vreemdeling die met haar woorden flatteert. Uitspraken 7:4-5

De kerk tracht andere interpretaties te geven, maar wat dit werkelijke betekent is, dat wijsheid en begrip op waarde dienen te worden geschat, maar dat occulte kennis moet worden vermeden, omdat het gevaarlijk is. Veel Uitspraken, die anders lijken op non-sequiturs, zijn zinvol wanneer de “vreemde vrouw” wordt geïnterpreteerd als occulte mysteriën.

De Bijbel staat vol met waarschuwingen tegen sterrenstaarders, mediums, magiërs, tovenaars, heksen, zieners, waarzeggers en dergelijken. Dit was vooral waar tijdens het bestuur van Koning Josiah van Israël. Maar de Bijbel toont ook aan dat religieuze leiders de esoterische (occulte) krachten kenden van geluiden, letters, woorden, namen, symbolen, astrologie, getallen, enzovoort. Een voorbeeld dat wijst op het begrip van de kracht van geluiden en namen is de naamsverandering van Abram naar Abraham door de Hebreeuwse God volgens Genesis 17:5.

In feite gebruiken veel religieuze leiders bewust occulte machten, terwijl ze de kudde in ontwetendheid en in angst voor geheime kennis houden. Salomon is legendarisch vanwege zijn veronderstelde wijsheid, maar zijn werk met occulte krachten is meer verscholen. Koning Salomon en Koning Hiram samen met Abiff waren praktiserende occultisten, echter op het gebied van Zwarte kunst. Ze werden aangestuurd om een gigantische tempel te bouwen die moest worden gewijd aan de hogere krachten van de Duistere zijde. Om de tempel een maximale bekrachtiging te geven was veel lijden noodzakelijk bij de bouw ervan. Dit werd bereikt door bloedoffers en slavernij van de steenhouwers en metselaars, die onder druk van grote belastingbijdragen werden gedwongen de tempel te bouwen. Deze en andere maatregelen mondden uit in een opstand.

Toen de tempel was voltooid moest er een Heiligste van het Heiligste in aanwezig zijn, waar de drie heren elkaar van tijd tot tijd zouden ontmoeten om zich de volkomen macht van de Duisternis voor te stellen, welke was verbonden met de Anunnaki Elite die niet langer op Aarde was. Dit moest ritueel worden bewerkstelligd door de Duistere macht met het Woord aan te roepen. Als eenmaal de tempel (of ieder ander object) en vooral het Heiligdom in de tempel was opgeladen, zou het een eigen leven gaan leiden. Het beschikt over macht van zichzelf. Het Heiligdom werd echter nooit opgeladen op de manier waarop het was bedoeld, omdat Abiff werd vermoord voordat de tempel werd voltooid.

De drie geheime klanken die respectievelijk aan Salomon, Hiram en Abiff werden gegeven, vormen het werkelijke geheime Woord dat verloren is gegaan en dat de Vrijmetselaars aan het zoeken zijn. Wanneer deze lettergrepen worden uitgesproken met de juiste intonatie, duur, volgorde, timing en intensiteit kunnen de gecombineerde klanken krachten uit het subtiele niveau oproepen. In dit geval heeft de formule het vermogen om de volkomen macht van de Duisternis aan te roepen.

Dit is geen geringe macht; deze macht kan niet worden overschat. Iedereen die de sleutel heeft tot deze macht kan in feite de hele wereld onder controle houden en ieder land gijzelen. Dit is geen grapje en mag niet licht worden opgevat. Stel eens voor wat er zou zijn gebeurd als Salomon het complete Woord in zijn bezit had gehad. Ook Hitler zocht in het geheim naar dit woord. Als dit woord in verkeerde handen zou vallen, was dat volstrekt desastreus.

De Vrijmetselaars zijn allemaal naar de derde graad bevorderd met het verhaal over Abiff en het vervangende woord. Dit komt omdat erg weinig Metselaars weet hebben van de eigenlijke twee lettergrepen, maar degenen die het wel weten zijn hard aan het zoeken naar de derde klank. Ze hopen dat een of andere kandidaat het zal openbaren. Ze hopen ook, dat er een Meester Metselaar komt, die het gaat ontdekken. Echter niemand van de grote meerderheid van Metselaars heeft enig idee over deze geheime agenda. En na bijna 3000 jaar zoeken is het geheime Woord van Abiff nog steeds niet bekend.

Adam Weisshaupt was een agent voor een paar mensen die de lettergrepen van Koning Salomon en Koning Hiram kenden. Deze mensen hebben Weisshaupt opdracht gegeven om de Nieuwe Wereld Orde op te starten in de hoop dat het zou helpen om de verloren lettergreep te vinden. De bazen van Weisshaupt dachten, dat – als er een enkele dictator in de wereld is – alle informatie van iedereen en alles ter beschikking zou komen aan dat ene regime.

Geluiden en klanken zijn zeer krachtige vibraties of energieën, wanneer ze op een bepaalde manier en met voldoende kennis worden gebruikt. De dood van Diana Spencer bijvoorbeeld lijkt te zijn veroorzaakt door fysieke agenten. Het werd in werkelijkheid echter veroorzaakt door krachten die zijn ingebed in het gesproken woord vanuit het onzichtbare niveau, die tot de fysieke manifestatie van haar dood hebben geleid. Mensen die zich bezig houden met Duistere krachten kunnen zichzelf behoorlijk in de nesten werken. Dat is de reden waarom het fabuleuze “zuivere” hart herhaaldelijk in legenden tot uitdrukking komt en uitlegt hoe men wel op de juiste wijze gebruik kan maken van occulte krachten.

Ik ken de klanken of lettergrepen van Salomon en Hiram. Ik ken ook de klank van Abiff. Ik ken het hele verloren Woord. Hoe ik dat weet is niet belangrijk. Het is ook niet belangrijk of iemand mijn bewering gelooft of niet. Zelfs toen ik dit geluid voor de eerste keer mentaal overzag, kon ik de geweldige Duistere kracht van het Woord voelen. Ik beschik ook over de antidote, die ik heb gebruikt om het Duistere Woord te neutraliseren. Nu is dus het complete, afschuwlijke, Duistere geheime Woord dat de Vrijmetselaars bij elkaar zoeken ingepakt en geneutraliseerd.

Houd in gedachten, dat een paar Vrijmetselaars de eerste twee klanken of lettergrepen van het Woord kennen. En nu zullen anderen ze ook kennen. Maar ik zal het verloren woord van de Anunnaki Elite nooit aan iemand onthullen, omdat de uiterst gevaarlijke natuur van de Duistere energie, die het Woord bevat, kan worden “opgewekt” als het in verkeerde handen valt – dat is IEDEREEN zonder een “zuiver” hart. DEZE LETTERGREEP IS NIET VASTGELEGD, GESCHREVEN, GETRANSCRIBEERD OF AAN IEMAND MEDEGEDEELD. Door geen enkele zoektocht zal het kunnen worden ontdekt. Ik heb het hele Woord in ieder geval reeds geneutraliseerd met de tegenklank, de antidote. Ik heb deze Lichtklank als tegenklank in 2002 op een CD getiteld Loving You uitgegeven, omdat de antidote ook kan worden gebruikt om andere energieën te neutraliseren die door de Duisternis worden gebruikt.

Nu onthul ik de twee klanken. De lettergreep van Koning Salomon is “KIR” en die van Koning Hiram is “WHAH”. De lettergreep van Abiff is aan degenen van de Duisternis 3000 jaar lang ontschoten en ze zullen het niet eerder verkrijgen, als na het moment dat deze virtuele realiteit in elkaar is gestort.

Hier is een waarschuwing, dat iedere poging van wie dan ook door gedachten te sturen met KWADE INTENTIES om deze informatie aan te vallen of deze onthulde klanken te misbruiken automatisch zal worden omgeleid en teruggestuurd naar de afzender. De afzender met dergelijke kwade intenties zal onmiddellijk of later de consequenties van zijn of haar eigen acties ondervinden.

Om terug te gaan naar de Masonische legende dient te worden vermeld, dat de vreselijke dood, die de drie bandieten ondergingen, nu een onderdeel is van de verplichtingen van Metselaars in de eerste drie graden van de Vrijmetselarij. Als een persoon wordt beloond met een graad, moet hij de verplichting uitspreken op straffe van het ondergaan van een soortgelijke dood, indien hij ooit de geheimen van een Meester Metselaar zou onthullen. Kandidaten wordt verteld, dat de eed en de straffen slechts symbolisch zijn en in de reële wereld geen effect hebben, hetgeen waar is, indien de Meester Metselaar de geheimen zou weggeven die bekend zijn aan gewone leden van het geheime genootschap. Informatie echter over het oorspronkelijke, geheime Woord is de geheime informatie, waarvoor deze eed is ontworpen om bescherming te bieden tegen iedere vorm van onthulling. Deze betreft de ware eed gesanctioneerd door echte straffen.

De term “Vrijmetselaars” is erg onthullend. Salomon had slaven die de tempel bouwden. Maar een aantal handswerklieden waren geen slaven; zij waren vrije metselaars. Zo heeft de term “Meester Metselaar” dezelfde betekenis. Degenen met die status waren de meesters van de slaven, of ze waren de leraren.

Salomon was een koning die vermaard was vanwege de vele vrouwen en concubines die hij erop nahield. Hij liet vrouwen niet gezamenlijk met de mannen naar erediensten gaan, ze mochten ook geen lid worden van geheime genootschappen. Goddelijke riten van het koningschap, slavernij, mannelijke dominantie en polygamie zijn kenmerkende eigenschappen van de Anunnaki en Salomon stamde af van de Anunnaki Achterblijvers uit Atlantis. Op die manier kon hij zijn positie verwerven. De afstamming van Salomon van de Anunnaki moet niet worden verward met het hebben van bloedlijnen van Anunnaki. Zijn afstamming verwijst naar zijn bewustzijn, dat keer op keer in verschillende biologische lichamen reïncarneert ongeacht biologische [genetische] verwantschappen.

Zo hadden de Koning van Tyrus en Abiff beiden wortels van de Anunnaki. Alle drie waren bekend met occulte kennis en vanwege hun toewijding aan occulte kunsten werd hen onthuld, dat bepaalde klanken buitengewoon krachtige eigenschappen hebben. Ieder van hen had een klank gekregen die in staat was om bijzondere krachten uit het hoogste en duisterste gebied naar beneden te roepen. Dit werd alleen gedaan na het brengen van een groot aantal bloedoffers die hun loyaliteit aan de Duisternis bewezen. In dit proces had ieder van hen één deel van het driedelige woord gekregen. Ze waren onder de indruk om de tempel te bouwen, waar een Heiligste Heiligdom was en waar ze het ritueel gingen uitvoeren om de macht van het Woord aan te roepen. Het was belangrijk dat slaven de tempel bouwden, omdat het lijden van de slaven een grote bijdrage was aan het potentieel van het geheime geluid. Bovendien demonstreren de executies zoals hierboven beschreven weer een ander kenmerk van de Anunnaki. Op dezelfde manier bloeien ook de Vrijmetselaars op in bloeddorstigheid, zoals reeds werd vertoond bij het heiligen van de grove, afschrikwekkende, demonische moorden op de drie bandieten.

Velen inclusief Thomas Paine hebben de praktijken van de Vrijmetselarij vergeleken met het Christendom. Paine concludeerde dat beide de fysieke zon aanbidden, hoewel dit in het Christendom is vermomd als de verering van Jezus, die ze de Zoon van God noemen. De Duisternis heeft de Goddelijke Moeder en de “Twaalf Zusters” nagebootst door de Zon en de twaalf dierenriemtekens van de Zodiac te creëren.

Het Christendom is niet door Jezus gesticht. Het werk van de vroege Christenen en de propaganda van Paulus en degenen die zich achter de naam van Jezus schuil hielden hebben allemaal bijgedragen aan de uitvinding van een geweldig verhaal dat tot gevolg had, dat Jezus tot vandaag de dag wordt gekend als de stichter van een religie die nooit de zijne is geweest. Op dezelfde manier wordt Jezus in de Theosofische leer op valse gronden geassocieerd met de Geascendeerde Meesters. Jezus heeft niets te maken met de geascendeerde [verrezen] meesters en hij heeft heel weinig te maken met het moderne Christendom. Het Christen werd eigenlijk pas orthodox toen Keizer Constantijn en de kerkraden geloofsovertuigingen en canons uitvaardigden op het Concillie van Nicea in 325 na Christus. Door deze kerkwetten, die door mensenhanden zijn gemaakt, volgen de gelovigen van het Christendom niet langer meer de leer van Jezus maar volgen ze de voorschriften van de kerk.

In het huidige Christendom ziet het ernaar uit, dat Christenen een smaak hebben voor de moord op Jezus en zich er zodanig door laten meeslepen dat ze Zijn grove kruisiging ieder jaar opnieuw opvoeren. Christenen noemen de dag van zijn moord “Goede Vrijdag”, een term die ze goedmaken met Paaszondag en de veronderstelde, fysieke verrijzenis van Jezus. Christenen eten symbolisch en op regelmatige basis het lichaam van Jezus in hetgeen eufemistisch de “Eucharistie” wordt genoemd, waar ze ook symbolisch het bloed van Christus drinken. Deze wrede, symbolische daden zijn tekenen van kannibalisme en vampirisme. Deze afschuwlijke daden worden op valse wijze tenminste vier keer in de huidige Bijbel gepresenteerd om de kerk en zijn volgelingen schijnbare authoriteit te geven om deze weerzinwekkende rituelen uit te voeren. Zie Mattheus 26:26-28; Marcus 14:22-24; Lucas 22:19-20; I Korinthiërs 11:24-29.

Bijna alle Christelijke kerken maken een vertoning van het kruis om volgelingen aan de verschrikkelijke moord op Jezus te herinneren. Veel van die kruisen dragen een mannelijk figuur, dat eraan is vastgespijkerd en dat Jezus moet voorstellen, die bebloed en vol leed over zijn moord aan het kruis wordt afgebeeld. Deze vertoning is buitengewoon afkeurenswaardig voor ieder weldenkend mens, dat ook nog gevoelens heeft.

Kun je de overeenkomst inzien tussen het Christendom en de Vrijmetselarij? Welke “god” is bloeddorstig? Welke “god” wil, dat wrede moorden keer op keer in de menselijke psyche worden verlevendigd? Met betrekking tot Christenen is dit veel erger dan voor Metselaars. Volgens veel Vrijmetselaars zou Abiff Jezus vertegenwoordigen, die toevallig nog niet was geboren toen Salomon aan de macht was. Maar het Christendom richt die vreselijke zaken symbolisch op degene van wie ze beweren te geloven dat hij de Zoon van de God van het Licht is.

Welnu, hier heb je het – Ja, het blijkt heel duidelijk, dat Vrijmetselaars, ofschoon ze het niet weten, aanbidders van de duivel zijn. Op dezelfde manier zijn Christenen, ofschoon ze het niet weten, ook vereerders van Satan.

De Duisternis heeft datgene van het Licht altijd afgedekt; het vervalst datgene van het Licht, wanneer het maar mogelijk is, zoals we kunnen zien in het Christendom.

Degene die bekend staat als Saint Germaine, een belangrijke figuur in de geschiedenis van Vrijmetselaars, werd het idee van de Violet/Amethistkleurige Vlam toegeschreven. Hij was ook bekend als Meester Rakoczi, die betrokken was bij rituelen en ceremoniën en aan wie de reïncarnaties van Merlijn van Camelot en Lao Tse, de grote Chinese mysticus, ten onrechte werden toegedicht. Germaine is een afstammeling van Anunnaki Achterblijvers. Germaine was waarschijnlijk ook Roger Bacon (13de eeuw) en Francis Bacon (16de – 17de eeuw), die een Vrijmetselaar was.

Germaine’s laatste reïncarnatie is waarschijnlijk Francis Bacon geweest, die een staatsman was, een Engelse filosoof, de uitgever van de Koning James Versie van de huidige Bijbel en hij was een occultist. Bacon werd zeer in discrediet gebracht als een schoft, die zijn macht misbruikte en steekpenningen aannam. Francis Bacon staat ook bekend als een Geascendeerde Meester van de Grote Witte Broederschap in Theosofische Nieuwe Tijdskringen. Hij wordt verondersteld de hoge priester te zijn van de Tempel van de Violette Vlam, die in verband wordt gebracht met de zevende straal in “het Theosofische Universum”.

Het concept van de Violette Vlam werd in feite gestolen van de “Twaalf Zusters” van de Goddelijke Moeder. Zoals ik elders heb gezegd, geeft het etiket van de “Twaalf Zusters”niet noodzakelijkerwijs hun respectievelijke geslachten weer. De kleur violet is één van de onderscheiden kleuren van de Goddelijke Moeder en zij heeft deze met de kracht tot ware transmutatie naar de “Twaalf Zusters” gebracht. Het Kwaad was begerig naar deze macht van transmutatie en heeft getracht het na te bootsen, zoals het Kwaad zo vaak doet door ontwerpen, ideeën, concepten en patronen van het Licht te stelen, ze te vervalsen en vervolgens te beweren dat ze van Zichzelf afkomstig zijn.

Wat betreft transmutatie moet hier duidelijk worden gemaakt, dat de energie in het fysieke gebied gevangen zit in Materie. Deze energie is heel anders dan de energie in de Ware Goddelijke Schepping.

Er kan een vergelijking gemaakt worden met het microniveau op dit fysieke vlak, waar electronen kunnen worden vergeleken met de motoren van energie, niet de meesters van energie, zoals sommigen hebben gespeculeerd. Protonen en neutronen gedragen zich als gevangenbewaarders – ze arresteren electronen en dwingen ze te werken voor protonen en neutronen.

De Demiurg heeft deze sector van de Ware Goddelijke Schepping toegeëigend en heeft later een wereld met een virtuele realiteit gecreëerd. Dit gebied is een illusie, een schijnrealiteit. In deze illusie echter wordt enorm veel misbruik gemaakt van Waarachtig-Lichtwezens.

De Demiurg heeft eerst Materie gecreëerd en toen zwaartekracht, die de eerste oorzaak is voor het in beweging zetten van Materie. Daarna creëerde Het hitte en kou, die beide een pseudo transmutatie van Materie kunnen veroorzaken en waarvan de eigenschappen ook electronen kunnen opsluiten. In deze dimensie zijn electronen gelijk aan opgesloten Lichtwezens.

De zwaartekracht onderbouwt de fysieke beweging. Velen hebben getheoretiseerd dat de zwaartekracht geen primaire kracht kan zijn, omdat de zwaartekracht een zwakkere kracht is dan andere krachten. Dit is verkeerd gedacht. Zwaartekracht is de eerste oorzaak en de kritieke kracht, die dit hele begoochelde universum bij elkaar houdt. Pas later creëerde de Demiurg de sterke en zwakke nucleaire krachten om de materie beter en dichter opeen te pakken – en nog later creëerde Het de electromagnetische kracht om delen van de Kwaadaardige Creatie af te sluiten en het geheugen te wissen van wezens, die zich in deze schijnrealiteit bevinden. Het materiële universum draait voortdurend rond maar gaat nergens naartoe. Er is bijvoorbeeld een waargenomen rotatie van tijdperken – de tekens van de Dierenriem. Ze herhalen de kringloop keer op keer zonder werkelijke vooruitgang te maken. Dat is het plan van de Demiurg.

Zwaartekracht is de eerste aantrekkingskracht. Beweging houdt de begoocheling gaande door de eigenschappen van de zwaartekracht te ondersteunen. Zodra de zwaartekracht is ontmanteld, houden de ballen op met rollen en valt de hele begoocheling uit elkaar. Er zijn in deze dimensie bijzondere energieën die schijnrealiteiten in schijnrealitieten construeren.

De continue beweging werkt als een truc van vingervlugheid. Alle wezens in het gebied bewegen zich binnen de illusie zodanig, dat ze zich niet kunnen richten op de realiteit. Als voorbeeld kun je je voorstellen dat je in een draaimolen zit. Het paard voelt aan alsof het stil staat, terwijl alles om je heen ronddraait. Het gevolg is, dat je je aandacht niet op de buitenwereld kunt houden, terwijl het relatief eenvoudig is om je aandacht te richten op de paarden in de draaimolen. Dit komt omdat je je in de illusie van de draaimolen bevindt, die de realiteit van dat moment wordt. Probeer dat maar eens, je kunt alleen flarden zien van de buitenwereld, die lijkt alsof hij ronddraait. Je weet echter, dat jijzelf in de draaimolen ronddraait en niet de buitenwereld, waarvan de beweging als een illusie door de draaimolen wordt gecreëerd.

Dus vanwege alle beweging in het universum en bewegingen binnen bewegingen lijkt hier alles op een ritje in de draaimolen en degenen die het ritje doen, kunnen slechts af en toe hier en daar een glimp opvangen van hetgeen zich daarachter afspeelt. En dan nog zijn zelfs die flarden dikwijls bewegingen binnen bewegingen, of andere draaimolens. Een draaimolen is leuk voor een kort ritje, maar als je er te lang blijf inzitten, maakt hij je ziek. Vanuit een spiritueel standpunt heeft het Waarachtig-Lichtwezens zodanig gedesoriënteerd, dat ze hun Ware Goddelijke oorsprong zijn vergeten en denken, dat ze een onderdeel van de illusie zijn. Zodra de draaimolen stopt, stopt ook de illusie en staan alle levensvatbare Waarachtig-Lichtwezens buiten de schijnrealiteit.

Het afbreken van deze illusie – deze virtuele realiteit – heeft een aanvang genomen. Wegens de complexiteit van illusies binnen illusies heeft het veel tijd gekost om ze te ontmantelen. De zwaartekracht is de primaire oorzaak, die vanwege zijn beweging en stilstand de zaken voorlopig bij elkaar houdt. Als eenmaal de virtuele realiteiten binnen de virtuele realiteit allemaal zijn verbroken, worden alle Waarachtige wezens van het Licht, die hier vastzitten, bevrijd. Die dag komt eraan. Iedereen moet proberen het verstandelijke idee los te laten, dat de stof alles is wat er is, want dat idee is de grootste valkuil van alles. Er is een Ware Realiteit daarbuiten, zodra deze vreselijke rondritjes eenmaal zijn gestopt.

Een sterke indicatie voor het afbreken van de illusie van de virtuele realiteit had onlangs plaats. Er zat een hondenhok op slot en het slot was dichtgevroren. Ik moest er naarbinnen, maar kon het niet vanwege het bevroren slot. Ik trok een paar keer aan het slot, maar ik kon het niet ontdooien. Toen trok ik er nog eens aan en verbazingwekkend genoeg was ik in staat om langs het bevroren metalen slot te komen en met mijn hand door een dubbeldik gegalvaniseerde deurklink te gaan! In feite ging ik zowel met mijn hand als met het metalen slot dwars door het stalen sluitwerk! Dit verslaat alle natuurwetten van dit fysieke vlak en toch is het gebeurd. Dit is hetzelfde als door een muur heen lopen met een metalen voorwerp in de hand.

Terwijl electronen worden opgesloten door protonen en neutronen op atomisch niveau, worden planeten vastgehouden door sterren of zonnen op macro niveau. De zon van ons zonnestelsel is de val. Hij straalt Vals Licht uit, dat de planeten nodig hebben om in dit materiële gebied te overleven. In ruil voor zijn licht dwingt de zon de planeten in een baan om de zon te blijven lopen en al het werk te doen om het zonnestelsel bij elkaar te houden in de illusie die door hun baan om de zon wordt aangedreven. Als de onafgebroken beweging van de planeten – de draaimolen – stopt, valt de illusie uit elkaar en zijn alle levensvatbare Waarachtig-Lichtwezens in het hele zonnestelsel bevrijd van hun opsluiting door de Duisternis.

Het zonnestelsel is natuurlijk maar een ritje in een ritje, omdat het deel uitmaakt van een melkwegstelsel, dat op zijn beurt onderdeel is van het universum. Al deze ritjes houden op met ronddraaien.

De zon is de belangrijkste bron van de illusie. Degenen, die deel uitmaken van de illusie, zullen verdwijnen wanneer de illusie in elkaar stort. Degenen die geen deel zijn van de illusie zullen doorgaan te bestaan, nadat de virtuele realiteit er niet meer is.

Hoewel de zon de grootste val is in het zonnestelsel, heeft hij er de schijn van, dat hij een grote bijdrage levert en het belangrijkste onderdeel van het systeem vormt. De zon echter is niet de motor van het zonnestelsel, want dat zijn de planeten. Terwijl de zon warmte en licht levert, waardoor het biologische “leven” wordt mogelijk gemaakt, is het biologische leven weer een andere schijnrealiteit die Waarachtig-Lichtwezens in de val houdt. Door in biologische lichamen opgesloten te zitten worden Waarachtig-Lichtwezens gedwongen om de wereld aan te drijven.

In dit oord ziet Licht eruit als duisternis en ziet Duisternis eruit als licht.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de zonnekruisers die vlakbij de zon zijn gefotografeerd. Er is een grote hoeveelheid speculaties ontstaan over de vraag wat ze daar doen. Het zijn ruimteschepen van de Ware Goddelijke Schepping, die hier naartoe zijn gekomen om de zon te doven. Ze hebben dit met vele andere sterren in de virtuele realiteit ook gedaan en hebben vele wezens van het Licht uit de greep van de Duisternis bevrijd door de illusie van de zonnestelsels te verbreken en de gevangenispoorten open te zetten. De zonnekruisers waren ook verantwoordelijk voor het doven van de thuisster ZA-OS van de Anunnaki, hetgeen op zijn beurt vele wezens van het Licht uit de greep van de Duisternis heeft bevrijd.

De Anunnaki waren een zeer ontwikkeld ras en ze hadden het ruimtereizen al bedwongen, voordat hun ster werd gedoofd. Omdat ze technologisch waren ontwikkeld waren de Anunnaki als de belangrijkste agenten van de Demiurg in staat hun tentakels door de hele stoffelijke wereld uit te spreiden. Ze zijn als gevolg daarvan de engelen van de Duisternis. Ze zijn geprogrammeerd om even slecht als de Demiurg te zijn, zo medogenloos, zo grof, zo chauvinistisch en zo hopeloos smerig als hun “vader” is.

De Anunnaki werden bepaalde vermogens gegeven om de Demiurg te assisteren de illusie zo lang mogelijk op gang te houden. De Demiurg weet dat Zijn dagen zijn geteld, maar Het heeft die dagen weten te rekken door die vreselijke Anunnaki aan het werk te zetten, die naar verscheidene systemen worden gestuurd om de “tijd” in die systemen opnieuw te starten, wat betekent een terugkeer naar het verleden, zodat de virtuele realiteit keer op keer overnieuw kan worden afgespeeld.

Deze Anunnaki zijn ook naar de Aarde gekomen en hebben de macht overgenomen. Ze komen letterlijk uit het verleden, omdat ze het systeem voorheen opnieuw hebben opgestart. Ze hopen het weer eens te kunnen opstarten, zodat ze alle wezens van het Licht als slaven voor een volgend ritje op de draaimolen kunnen vasthouden en hen kan dwingen die zinloze tegencreatie hier te blijven aandrijven. De Anunnaki weten dat ze vóór 2012 na Christus alles opnieuw moeten opstarten, want dat is de datum die ze hebben geprikt om de klok opnieuw op te winden.

Toen de zaken hier voor de Anunnaki goed liepen en ze trokken voor hun “vader” de kar hier op Aarde, werden de Attas van het Licht erg actief, hetgeen uitermate lastig was voor de Anunnaki.

Alle grote wereldreligies worden door de Anunnaki gesponsord. Religie is een buitengewoon effectief middel om de bevolking onder controle te houden. Een fundamenteel aspect van al deze religies is, dat de centrale, vererenswaardige figuur de zon is, ongeacht of zij hun zonnegod nu Ra, Apollo of Helios noemen. Dit gold voor de antieke culturen van Griekenland, Egypte, Sumerië, Babylonië, Rome, Engeland, voor de Maya’s en de Inca’s, enzovoort.

De verering van de zon vormt de basis van de grootste religies vandaag de dag, zelfs al zijn die vervalst of al zijn hun fundamenten verduisterd of verloren gegaan. De Joden bijvoorbeeld bouwden hun antieke tempels ter ere van de zon en de Dierenriem.

De meest vermaarde tempel, die werd gewijd aan de verering van de zon, zou de Tempel van Salomon worden, die gedurende het hele regime van Josiah functioneerde. Josiah wordt door bijbelstudenten herdacht als degene, die afgodsbeelden kapot sloeg die waren gewijd aan de verering van de zon en andere goden, die voorheen in het Joodse pantheon dienst hadden gedaan. Josiah beweerde de Wetten van Moses te volgen. Toch bleef de Tempel van Salomon, die lang na de dood van Moses werd gebouwd en die veel van de wetten overtrad, ongeschonden. Ofwel de wetten van Moses werden vervalst nadat de Tempel was gebouwd om hem de kans te geven overeind te blijven staan, of Salomons Tempel werd een aantijging voor het Joodse geloof. Wat de reden ook mag zijn, Josiah liet de tempel in Jerusalem met rust ondanks zijn overduidelijke bouw en toewijding aan de verering van de zon.

Een kenmerk van zonaanbidding is, dat alles te maken heeft met de herrijzenis van de opkomende zon. De zon geeft volgens hun overtuigingen warmte en leven. Dat is de reden, waarom er zoveel legenden zijn van stervende en verrijzende goden. Kandidaten voor de derde graads Vrijmetselarij spelen de rol van Hiram Abiff in een toneelstuk na. De kandidaat wordt evenals Abiff uit zijn graf getild, waarmee de legenden van stervende en verrijzende god worden gesymboliseerd.

Christenen eren Jezus, de Zoon van God, die de plaats inneemt van de fysieke zon. Zelfs de naam EAST-er SUN-day [OOST-elijke ZON-dag = Paaszondag] van het Christendom duidt op deze basis. Thomas Paine merkte op:

De Christelijke religie is een parodie op de aanbidding van de Zon, waarin ze een man, die ze Christus noemen, in de plaats van de Zon zetten en hem dezelfde adoratie geven, die oorspronkelijk aan de Zon werd toegekend.

Hier moet worden benadrukt, dat de Magi van Perzië [Drie Wijzen uit het Oosten] ook zonaanbidders waren, hetgeen aantoont, dat de uitvinding van het verhaal over het bezoek van de drie Magi bij de geboorte van Jezus werd toegevoegd aan andere gegevens in het Nieuwe Testament. Deze toevoeging vond plaats ergens nadat Constantijn het Christendom orthodox had gemaakt en de verering van de zon aan de Christelijke religie was toegevoegd.

In de Keltische traditie is de windstreek van het Oosten ook zeer belangrijk. Druïden vereerden de zon; de inheemse Amerikaanse Indianen hechten grote waarde aan hun zonnedansen; Oosterse religies hebben groot respect voor de zon. Keizers in de antieke wereld van het Oosten werden dikwijls vergeleken met de rijzende zon.

Vrijmetselaars bouwen hun loges op het Oosten en het Westen en de Eerwaarde Meester van de loge staat in het Oosten, want omdat de zon in het Oosten opkomt, moet volgens de Masonische leer ook de Meester in het Oosten staan. Vrijmetselaars maken vooruitgang in hun graden door meer licht in de Metselarij te zoeken. Dit moet niet worden verward met Goddelijk Licht. Masonische leerstof stelt, dat er twee lichten zijn. Deze lichten worden het grotere en het kleinere licht genoemd. De zon is het grotere licht en de maan is het kleinere licht.

In Het gebruik en misbruik van de Vrijmetselarij geschreven door Grootmeester George Smith treffen we het volgende aan:

De symbolishe betekenis van de Zon is goed bekend aan de verlichte en onderzoekende Vrijmetselaar; en omdat de echte Zon in het centrum van het universum staat, zo is de symbolische Zon het centrum van de ware Metselarij. We weten allemaal dat de Zon de fontein van licht is, de bron van de seizoenen, de oorzaak van de verschillen tussen dag en nacht, de vader van de vegetatie, de vriend van de mens; daarom kent alleen de wetenschappelijke Vrijmetselaar de reden waarom de Zon in het midden van deze prachtige zaal is neergezet.

De Anunnaki hebben in de hele wereld de zonaanbidding geïntroduceerd. Ze hebben de bouw van structuren geforceerd om eer aan de zon te bewijzen, zoals Stonehenge, waar de altaarsteen op de rijzende zon gericht staat. Hoewel Stonehenge ook werd gebruikt als observatorium diende het tevens andere doelen, waaronder de verering van de zon de belangrijkste was. De Anunnaki weten dat de zon moet blijven branden, omdat anders de illusie van het zonnestelsel uit elkaar valt. Dit vormt voor Anunnaki het belangrijkste doel om werelden te bezetten – de sterren aan het branden houden.

Aan de Elite van de Anunnaki werd door de Demiurg een bepaald geluid gegeven waarmee ze de “tijd” in zonnestelsels onder controle konden houden en opnieuw konden opstarten. Het lijkt op een sleutel van een gigantische tijdmachine. De Anunnaki kunnen daarmee de klok terugdraaien, om zo te zeggen, en tijdelijk gratie krijgen van de Celestijnse Correctie van het Licht.

Het geluid van de Demiurg werd door de Elite van de Anunnaki van de Aarde verwijderd, toen zij op de vlucht sloegen nadat ze Atlantis hadden verwoest. Ze namen het Woord mee. Sindsdien hebben de Attas van het Licht de Anunnaki Elite de pas afgesneden, zodat ze niet naar de Aarde kunnen terugkeren. Maar enkele leden van de Anunnaki Elite kon zich tijdelijk door het net heendringen en tijdens het regime van Salomon de Aarde dicht genoeg naderen om het geluid door te geven aan drie uitverkoren Anunnaki Achterblijvers, die zich nog op Aarde bevonden – Koning Salomon, Koning Hiram en Abiff, de Meester Metselaar. De Anunnaki Elite heeft deze wanhoopsdaad verricht in de hoop dat de Anunnaki Achterblijvers in staat zouden zijn om hen te helpen terugkeren en opnieuw de Aarde onder controle te nemen.

Dit Woord is het krachtstation van de Demiurg. Het Woord heeft de kracht om dit oord in beweging te houden en de illusie op gang te houden. Zonder de tussenkomst van de Amoeben, of de Attas van het Licht, had het Woord zijn macht behouden. Het volgende is het overdenken waard met betrekking tot het Woord en de “god” waarover in dit vers wordt geschreven.

In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord was God.
Johannes 1:1

De eerste twee lettergrepen van het Woord die aan Koning Salomon en Koning Hiram werden gegeven zijn de bouwstenen. Ze kunnen van zichzelf niets uitrichten zonder de derde en laatste lettergreep. Dus de eerste twee lettergrepen zijn als een achtergrondbrom zonder de “spirit” van de derde lettergreep. De laatste lettergreep werkt als de levenskracht, die het Woord van de Demiurg aandrijft. De derde lettergreep werd aan Abiff gegeven, omdat de Anunnaki Elite hem zag als de meest vrome figuur (toegewijd en loyaal aan de Anunnaki Elite), daarom werd hij gezien als de meest betrouwbare van alle instrumenten. Dat is de reden waarom de twee koningen niet in staat waren om de VOLKOMEN macht van de Demiurg naar de Aarde over te brengen. Dus begonnen ze aan een verwoede zoektocht, waarbij ze alle werklui en slaven, die bij de bouw van de tempel betrokken waren, te ondervragen in de hoop dat Abiff de lettergreep aan één van hen had doorgespeeld. Dit onderzoek bleek vruchteloos te zijn.

Sindsdien gaat de zoektocht naar het verloren Woord onverminderd door. Deze zoektocht heeft plaats in diverse vormen, waarbij de meeste zoekers totaal niet weten waar ze in werkelijkheid naar zoeken en waarom. Zelfs vandaag de dag zoeken nog steeds een aantal mensen naar de Ark van het Verbond en de Heilige Graal. Talloze verhalen zijn verzonnen om de ware bedoeling van die ondernemingen te verbergen. Er wordt altijd wel een smoes van een of andere spirituele vraagstelling aan het afstropen van het land naar het Woord gehangen. De Kruistochten waren een onderdeel van die vraagstelling. De Ark van het Verbond bezat beroemde eigenschappen. Hij was in werkelijkheid een “radio” transmitter die door de priesters werd gebruik om informatie rechtstreeks van en naar hun “goden” (de Anunnaki Elite) in hun ruimteschepen te sturen.

Deze zoektochten worden allemaal geïnitieerd en gesponsord door de Anunnaki Achterblijvers, die het eerste recht hebben op inspectie van alle vondsten. Dit is een verplichte conditie van alle door Anunnaki Achterblijvers betaalde projecten, die zijn ontworpen om naar het verloren Woord te zoeken, waarbij de onderzoeken onder vele dekmantels worden uitgevoerd. Deze onderzoeken trekken velen aan die oprecht naar Waarheid, Liefde, Licht en Zuiverheid zoeken. Maar veel van degenen met bewonderenswaardige intenties worden door de Anunnaki Achterblijvers om de tuin geleid. Oprechte zoekers hebben geen enkele verdenking tegen de oorsprong of de agenda’s van deze intrige.

Diverse groepen Anunnaki Achterblijvers zoeken nog steeds naar het Woord en voeren hun onderzoek op verschillende manieren uit en hoewel de meerderheid van de mensen deze agenda er niet achter zoekt, zouden de meesten er de spot mee drijven als ze het wel wisten. Een aantal mensen kan nu zien of voelen welke de Anunnaki gezichten zijn achter hun menselijke vermommingen (of de gezichten van Reptilianen, Vulturieten, Masa-kara’s of zelfs Olcars, die de hoogste Reptilianen zijn, enzovoort). Naarmate de virtuele realiteit meer en meer in elkaar stort, zullen ook steeds meer mensen zich gewaar worden van Anunnaki die zich om hen heen bewegen.

Een recent voorbeeld van deze wanhopige zoektocht naar het verloren Woord door een groep Anunnaki Achterblijvers is de inval in Iraq in 2003. Het externe verhaal voor deze invasie is de wereld te bevrijden van de opslag van massavernietigingswapens in dat land. De best geïnformeerde leiders van de strijdkrachten, die het land binnenvielen, wisten dat er geen massavernietigingswapens in Iraq lagen. De schijnbare reden voor de invasie was de overname van olievelden van het land, hetgeen de heersende elite degenen wil laten geloven die door de façade van het externe verhaal heenkijken – namelijk, dat het werd gedaan uit een oogpunt van hebzucht, olie en geld.

De ware reden voor de invasie van Iraq was een intensieve zoektocht uit te voeren naar aanwijzingen van het verloren Woord. Dit toont aan hoe wijd verbreid, intens en wanhopig de zoektocht is naar het Woord. Dit komt omdat het Woord de macht heeft om het noodlot van de Anunnaki Elite te wijzigen. Het zou de poorten kunnen openen om hen terug te brengen naar de Aarde voor een volgend terreurbewind.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hitler, de Führer, een actief occultist, gesponsord door een bepaalde groep Anunnaki Achterblijvers om actief naar het verloren Woord te zoeken. Velen dachten dat hij achter de Ark van het Verbond aanzat, maar dat was niet het geval. Hij zocht naar het Woord. Dit is een van de redenen, waarom Westerse machten hun krachten enorm hebben versterkt om zijn oorlogsmachine een halt toe te roepen op het moment dat Hitler zijn aandacht op het Midden-Oosten ging richten.

De Nieuwe Wereld Orde gebruikt agenten om disinformatie en misinformatie in de massa te verspreiden. Het probeert ook om de massa zo bang te maken, dat ze zich koest houdt. Een van de meest effectieve middelen, dat recentelijk is gebruikt, was de implementatie van kunstmatige catastrofes, zodat er draconische wetten kunnen worden uitgevaardigd om een kunstmatige oorlog tegen het terrorisme te voeren. Dit is een beraamde oorlog die uit de hand is gelopen en nu zijn er een aantal echte terroristen die “ongeplande” schade aanrichten.

Op dezelfde manier creëert de Nieuwe Wereld Orde valse profeten, die dingen voorspellen die nooit uitkomen. Deze valse profeten worden ingehuurd om schijngebeurtenissen te voorspellen, zodat ware profeten in discrediet worden gebracht en dat – wanneer de ware Boodschap wordt gegeven – de meeste mensen hem niet serieus nemen.

Een recent voorbeeld hiervan was een zeer uitgebreide samenzwering van de heersende elite om de mensen, die in het westen van de Verenigde Staten wonen, bang te maken door misinformatie uit te zenden betreffende een groot object dat de Aarde zou naderen en dat het hele gebied zou verwoesten. Deze misinformatie stond op het punt te worden uitgezonden door de alternatieve media, die een springplank vormden om een vervalst verhaal door de reguliere media heen te krijgen. De bedoeling was geweest, dat dit verhaal massale paniek en hysterie zou veroorzaken, zodat er een militaire wet zou kunnen worden aangenomen. Dit misdadige plan werd echter verijdeld door de Attas van het Licht en het hele plan is in duigen gevallen. Toch is dit voor de Nieuwe Wereld Orde zo’n belangrijke intrige, dat er velen zijn die nog steeds wanhopige pogingen doen om het verhaal weer overeind te krijgen. Sommige agenten van de Nieuwe Wereld Orde spelen de rol om te doen voorkomen alsof ze de valse profeet ontmaskeren, maar in werkelijkheid werken ze met hem samen om ervoor te zorgen dat deze misdadige samenzwering in stand blijft. Het zal niet werken. Op het energieniveau is deze mislukte poging van de heersende elite een verpletterende nederlaag voor de Duisternis.

De Vrijmetselaars zijn agenten van Reptiliaanse Anunnaki Achterblijvers en vormen een groep die een “open” geheim is en die zeer naarstig naar het Woord aan het zoeken is. Iedere Meester Metselaar kent het verhaal van Hiram Abiff en de drie bandieten, en ze kennen allemaal het vervangende woord dat bij de begravenis van Abiff werd gegeven. Ze zoeken bijna allemaal naar dit Woord, maar er zijn er maar zeer weinig die enig idee hebben van de reden die erachter zit.

Vrijmetselarij vindt zijn oorsprong in de Duisternis. Het Christendom werd gekaapt door de Duisternis. Aangezien de Duisternis het Christendom grondig vervalste, is het praktisch onmogelijk om een verschil aan te brengen tussen Vrijmetselarij en Christendom, zelfs terwijl Jezus een Attas van het Licht is.

Er zijn vele leden van koninklijke families uit de hele wereld betrokken bij de gemeenschap van Vrijmetselaars of takken ervan. Deze organisaties zijn wijd verspreid, maar theoretisch weet niemand in de buitenwereld wat in de loges plaats vindt. Velen uit de heersende elite behoren tot deze groepen. We moeten weer benadrukken, dat veel leden van de organisatie geen idee hebben van de duistere agenda’s in de hoogste rangen van de organisatie. Velen van hen zijn onschuldige mensen die in een spinneweb gevangen zitten, evenals vele Christenen.

Vele Lichtwezens worden door uiteenlopende religies en esoterische groeperingen aangetrokken ook al worden deze organisaties gesponsord door de Duistere zijde. Dit komt omdat de Duisternis op misdadige wijze Lichte kennis met onwaarheid heeft vermengd om de argeloze Waarachtig-Lichtwezens om de tuin te leiden, die worden aangetrokken door de Waarheid die verborgen ligt in een doolhof van onwaarheid. Sommige mengsels zijn zo gecompliceerd en goed vermomd, dat zelfs hoog ontwikkelde wezens er moeite mee hebben om de melk van het water te scheiden.

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn in deze wereld van virtuele realiteit. Noch zijn de Vrijmetselaars wat ze lijken te zijn, zelfs voor de meerderheid van hun leden.

De inheemse Hopi Indianen van Amerika hebben een legende over “Het Teken uit het Westen”, dat de voorloper is van het eind van het Kwaad. Het Teken uit het Westen bevindt zich nu op het fysieke vlak.

Het Teken uit het Westen draagt de esoterische boodschap om naar het Westen in plaats van het Oosten te kijken. Omdat de opkomende zon het hart van het Kwaad symboliseert, vertegenwoordigt de ondergaande zon het eind van het Kwaad. Het wordt tijd om de verering van de zon achterwege te laten – tijd om zich af te keren van het Kwaad.

De Lakota Indianen van Amerika hebben een legende over de geboorten van witte buffelkalfjes. Wanneer er zeven zijn geboren, zal de Leraar, die we kennen als White Buffalo Woman, verschijnen, hetgeen een teken is van het eind van het Kwaad en de terugkeer naar Zuiverheid. De zevende witte buffel werd weliswaar geboren, maar niet in het lichaam van een bison. White Buffalo Woman is naar de Aarde teruggekeerd maar niet als de Leraar, maar als de Bevrijder van Waarachtig-Lichtwezens die in de Duisternis gevangen zitten, of zij nu in een mineraal, plantaardig, dierlijk, menselijk of in een ander lichaam zitten en of ze nu deva’s of rivieren, zeeën, vlakten of bergen, enzovoort, zijn, inclusief zelfs de “ziel” van de Aarde.

De Goddelijke Moeder, Jezus en White Buffalo Woman zijn allemaal aspecten van A-itu, de Eeuwige Vlam, het Goddelijke Wezen van Zuiverheid. Deze drie aspecten van A-itu worden nu op dit vlak verenigd in een stoffelijk “lichaam” als “walk-in”. Dit Gecombineerde Wezen van Zuiverheid zal de Demiurg uitdagen en verslaan, die de schepper is van de Anti-Christusenergie.

De Ware God wil niet vereerd worden. In feite is het verlangen om te worden vereerd weer een ander kenmerk van de Anunnaki. De Anunnaki hebben ook enorm grote, uitgestrekte monumenten en tempels gebouwd, maar die zijn niet voor de Ware God bedoeld. Deze zijn bedoeld voor afgodsbeelden, die zijn gemaakt door mensen, om het menselijk ego te strelen.

Het Licht heeft herhaaldelijk getracht de Duisternis te corrigeren en Het terug te brengen naar het Licht, maar de Duisternis is koppig en weigert ieder herstel. De Duisternis heeft hardvochtig vastgehouden aan ieder Waarachtig-Lichtwezen, dat gevangen zit in de virtuele realiteit en houdt deze wezens als gijzelaars in hechtenis. Nu is de tijd voor het Licht gekomen om Zijn Eigenen te bevrijden uit de Duisternis.

Het proces is begonnen.

Amitakh
2004

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.